Trobada de música romàntica hispano-cubana
i Nicolás Ruíz Espadero

MÚSICA ROMÀNTICA HISPANO-CUBANA DEL SEGLE XIX I
NICOLÁS RUIZ ESPADERO (1832-1890)

La Habana

ESPADERO1

Presentació

Fruit de la col·laboració entre les principals institucions musicals cubanes: Institut Cubà de la Música, Museu Nacional de la Música, Unió Nacional d’Escriptors i Artistes de Cuba, Oficina de l’Historiador de la ciutat de l’Havana i la Societat per a l’Estudi de la Música Isabelina, el projecte “Música Romántica Hispano-Cubana Nicolás Ruiz Espadero (1832 – 1890)” vol reivindicar l’actualitat artística del més important compositor per a piano del segle XIX hispà. Per això, es programen una sèrie d’actes acadèmics i concerts que mostren un complet panorama de la creació compositiva hispano-cubana, posant en context la producció del creador de l’Havana.

 

Antecedents

El març de 2017, per iniciativa de la Societat per a l’Estudi de la Música Isabelina (SPEMI) i la Universitat Complutense de Madrid, es celebraren a Madrid dues importants activitats dedicades al pianista i compositor; el cicle de concerts monogràfic “Nicolás Ruiz Espadero en los salones de Madrid” (Museu Nacional del Romanticisme, Escola Superior de Cant i Fundació Fernando de Castro) i les Jornades Complutenses de Música Llatinoamericana “En torno a Ruiz Espadero i la música a l’Havana del segle XIX”. Amb la participació de destacats musicòlegs i artistes espanyols i cubans, l’èxit artístic i el profit acadèmic de la iniciativa foren reconeguts per tots els que participaren en aquesta. Amb el propòsit de continuar aquesta via que posa en relleu els vincles del romanticisme cubà i espanyol, es desenvolupa aquesta trobada que tindrà lloc a l’Havana del 21 al 24 de juny de 2018.

 

Justificació

El romanticisme cubà va créixer en un ambient molt propici per a la música i, per evidents raons històriques, vinculat a l’espanyol. Cal mencionar als contradancistes primers com Tomás Buelta y Flores, Ulpiano Estrada, Manuel Saumell y Juan José Jiménez; als violinistes com José White y Claudio Brindis de Salas. En el cas del piano, la més important figura del pianisme hispànic anterior a Isaac Albéniz y Enrique Granados va desenvolupar tota la seva carrera artística i personal a Cuba: el cubà Nicolàs Ruiz Espadero, juntament amb el qual va establir una brillant promoció d’intèrprets o compositors entre els quals destacaren Fernando Arizti, Adolfo de Quesada, José Manuel Jiménez Berroa, Ignacio Cervantes, Gaspar Villate y Cecilia Arizti.

Les relacions artístiques entre Cuba i la península foren especialment intenses en el segle XIX. Només així s’explica que l’Havanera ¬— un gènere tan idiosincràticament cubà — arribés a representar Espanya en tota Europa. Aquest projecte neix amb la vocació de donar a conèixer les interconnexions i interrelacions del que sonava en ambdues costes, descobrint així grans obres del nostre insuficientment conegut patrimoni musical comú. Amb l’objectiu d’oferir composicions en un marc adequat d’escolta, el projecte explora en els formats de concert propis del segle XIX, actualitzant els elements més interessants de la cultura musical de saló i els concerts miscel·lanis.

Tot i centrar-se en l’obra de Nicolás Ruiz Espadero, la trobada permetrà escoltar músiques dels cubans Gaspar Villate (1851-1891), Cecilia Arizti (1856-1930), Ignacio Cervantes (1847-1905), José White (1836-1918), José Manuel Jiménez (1851-1917) i Tomás Buelta y Flores (1798-1851), entre altres.

En les següents pàgines, queden resumides les intencions, les músiques, els músics i les paraules del projecte.

 

 

Les intencions

1) Reivindicar la figura artística de Nicolás Ruiz Espadero, el més original i important compositor per a piano del segle XIX hispà.

2) Recuperar un bon nombre de partitures de Nicolás Ruiz Espadero, rescatades d’arxius cubans i espanyols.

3) Reflexionar sobre el paper de Nicolás Ruiz Espadero en la cultura musical hispana i el seu desgraciat destí historiogràfic.

4) Desenvolupar un diàleg acadèmic sobre Nicolás Ruiz Espadero i el seu entorn artístic.

5) Mostrar un complet panorama de la creació compositiva cubana i espanyola del segle XIX, donant a conèixer les interconnexions i interrelacions entre el romanticisme d’ambdós costats de l’Atlàntic.

6) Descobrir grans obres del nostre insuficientment conegut patrimoni musical comú.

7) Explorar les possibilitats dels formats de concert vuitcentista.

 

Les músiques

El cicle de concerts de la trobada consta de 6 actuacions en auditoris emblemàtics de la ciutat de l’Havana. Cadascuna d’aquestes tracta d’adequar el seu programa a la personalitat de la sala i al tipus de repertori que presenta.

El concert inaugural està dedicat a homenatjar el gran compositor, pianista i professor Nicolás Ruiz Espadero.

En els concerts hi haurà un reflexa de les fecundes relacions de la literatura poètica, com a presència i com absència, en els discursos musicals vuitcentistes. Per això, alterna lectures de versos amb músiques inspirades en aquests. Juntament amb aquest diàleg, músiques instrumentals pures (melodies, romanços, cançons sense paraules) en les quals la poesia és una aspiració.

Un concert prestarà atenció a obres d’alumnes d’Espadero com: Ignacio Cervantes, Gaspar Villate i Cecilia Arizti. En general, es mostra l’impacte que la recepció dels gèneres i estils germànics, de les formes canòniques del concert clàssic, a la vegada utilitzat com a material popular per a definir la música cubana, va tenir en l’esfera musical hispano-cubana.

Per una part, en l’actuació que tindrà lloc al Teatro Martí —“Música y público”— ens endinsem en l’esfera del concert miscel·lani, en els quals la diversitat d’estils i intèrprets provocava —i segueix provocant— una escolta atenta i alegre.

Per al Colegio de San Géronimo, la trobada pretén actualitzar una vetlla de saló dedicada a dos grans músics: José White i José Manuel Jiménez Berroa, així com a la família de l’últim, el seu pare, José Julián; el seu oncle, Juan Nicasio i la seva tieta, Catalina Berroa. De la desapareguda sociabilitat romàntica, és interessant rescatar la proximitat entre intèrprets – públic i l’horitzontalitat d’aquesta relació: amb això es pretén establir un espai de diàleg en què músics, musicòlegs i aficionats indaguen en facetes desconegudes del gran compositor de l’Havana.

El cicle de concerts inclou la recuperació d’un bon nombre de partitures de Nicolás Ruiz Espadero, rescatades d’arxius cubans i espanyols.

Veure memòria esdeveniment

Veure projecte esdeveniment

 

ORGANITZA:

organiza

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Encuentro de música romántica hispano-cubana y Nicolás Ruíz Espadero

 

MÚSICA ROMÀNTICA HISPANO-CUBANA DEL SEGLE XIX I
NICOLÁS RUIZ ESPADERO (1832-1890)

La Habana

ESPADERO1

Presentación

Fruto de la colaboración entre las principales instituciones musicales cubanas, Instituto Cubano de la Música, Museo Nacional de la Música, Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, y la Sociedad para el Estudio de la Música Isabelina, el proyecto “Música Romántica Hispano-Cubana. Nicolás Ruiz Espadero (1832-1890)” quiere reivindicar la actualidad artística del más importante compositor para piano del siglo XIX hispano. Para ello, programa una serie de actos académicos y conciertos que muestran un completo panorama de la creación compositiva hispano-cubana, poniendo en su contexto la producción del creador habanero.

 

Antecedentes

En marzo de 2017, por iniciativa de la Sociedad Para el Estudios de la Música Isabelina (SPEMI) y la Universidad Complutense de Madrid, se celebraron en Madrid dos importantes actividades dedicadas al pianista y compositor habanero: el ciclo de conciertos monográfico “Nicolás Ruiz Espadero en los salones de Madrid” (Museo Nacional del Romanticismo, Escuela Superior de Canto y Fundación Fernando de Castro) y las Jornadas Complutenses de Música Latinoamericana «En torno a Ruiz Espadero y la música en La Habana del siglo XIX”. Con la participación de destacados musicólogos y artistas españoles y cubanos, el éxito artístico y el provecho académico de la iniciativa fueron reconocidos por todos los que participaron en ella. Con el propósito de continuar esa vía que pone de relieve los vínculos del romanticismo cubano y español, se desarrolla este encuentro que tendrá lugar en La Habana del 21 al 24 de junio de 2018.

 

Justificación

El romanticismo cubano creció en un ambiente muy propicio para la música y, por evidentes razones históricas, vinculado al español. Baste mencionar a los contradancistas primeros como Tomás Buelta y Flores, Ulpiano Estrada, Manuel Saumell y Juan José Jiménez; o a violinistas como José White y Claudio Brindis de Salas. En el caso del piano, la más importante figura del pianismo hispano anterior a Isaac Albéniz y Enrique Granados desarrolló toda su carrera artística y personal en Cuba: el cubano Nicolás Ruiz Espadero. Junto a él, se estableció una brillante promoción de intérpretes o compositores entre los que destacaron Fernando Arizti, Adolfo de Quesada, José Manuel Jiménez Berroa, Ignacio Cervantes, Gaspar Villate y Cecilia Arizti.

Las relaciones artísticas entre Cuba y la península fueron especialmente intensas en el siglo XIX. Sólo así se explica que la habanera —un género tan idiosincráticamente cubano— llegase a
representar a España en toda Europa. Este proyecto nace con la vocación de dar a conocer las interconexiones e interrelaciones de lo que sonaba en ambas orillas, descubriendo grandes obras de nuestro insuficientemente conocido patrimonio musical común. Con el objetivo de ofrecer las composiciones en un marco adecuado de escucha, el proyecto explora en los formatos de concierto propios del XIX, actualizando los elementos más interesantes de la cultura musical de salón y los conciertos misceláneos.

Aunque centrado en la obra de Nicolás Ruiz Espadero, el encuentro permitirá escuchar músicas de los cubanos Gaspar Villate (1851-1891), Cecilia Arizti (1856-1930), Ignacio Cervantes (1847-1905), José White (1836-1918), José Manuel Jiménez (1851-1917) y Tomás Buelta y Flores (1798-1851), entre otros.

En las páginas que siguen, se da resumida cuenta de las intenciones, las músicas, los músicos y las palabras del proyecto.

 

 

Las intenciones

1) Reivindicar la figura artística de Nicolás Ruiz Espadero, el más original e importante compositor para piano del siglo XIX hispano.

2) Recuperar un buen número de partituras de Nicolás Ruiz Espadero, rescatadas de archivos cubanos y españoles.

3) Reflexionar sobre el papel de Nicolás Ruiz Espadero en la cultura musical hispana y su desgraciado destino historiográfico

4) Desarrollar un diálogo académico sobre Nicolás Ruiz Espadero y su entorno artístico.

5) Mostrar un completo panorama de la creación compositiva cubana y española del XIX, dando a conocer las interconexiones e interrelaciones entre el romanticismo de ambos lados del Atlántico.

6) Descubrir grandes obras de nuestro insuficientemente conocido patrimonio musical común.

7) Explorar las posibilidades de los formatos de concierto decimonónicos.

 

Las músicas

El ciclo de conciertos del encuentro consta de seis actuaciones en auditorios emblemáticos de la ciudad de La Habana. Cada una de ellas, trata de adecuar su programa a la personalidad de la sala y al tipo de repertorio que presenta.

El concierto inaugural está dedicado a rendirle homenaje al gran compositor, pianista y profesor que fue Nicolás Ruiz Espadero.

En los conciertos tendrá reflejo las fecundas relaciones de la literatura poética, como presencia y como ausencia en los discursos musicales decimonónicos. Para ello, alterna lecturas de versos con músicas en ellos inspirados. Junto a este diálogo, músicas instrumentales puras (melodías, romanzas, canciones sin palabras) en las que la poesía es una aspiración.

Un concierto prestará atención a obras de alumnos de Espadero como fueron Ignacio Cervantes, Gaspar Villate y Cecilia Arizti. En general se muestra el impacto que en la esfera musical hispano-cubana tuvo la recepción de los géneros y estilos germánicos, de las formas canónicas del concierto clásico a la vez que se utiliza material popular que define la música cubana. Por su parte, en la actuación que tendrá lugar en el Teatro Martí —“Música y público”— nos adentramos en la esfera del concierto misceláneo, en los que la diversidad de estilos e intérpretes provocaba —y sigue provocando— una escucha atenta y regocijada.

Para el Colegio de San Gerónimo, el encuentro pretende actualizar una velada de salón dedicada a dos grandes músicos José White y José Manuel Jiménez Berroa, así como a la familia del último, su padre José Julián, su tío Juan Nicasio y su tía Catalina Berroa. De la desaparecida sociabilidad romántica, es interesante rescatar la cercanía entre intérpretes/público y la horizontalidad de su relación: con ello se pretende establecer un espacio de diálogo en el que músicos, musicólogos y aficionados indaguen en facetas desconocidas del gran compositor habanero.

El ciclo de conciertos incluye la recuperación de un buen número departituras de Nicolás Ruiz Espadero, rescatadas de archivos cubanos y españoles.

Ver memoria

Ver projecto

 

ORGANIZA:

organiza