Presentació ACC-I

CecilioTieles presentación ACC-I

 

L’ASSOCIACIÓ CULTURAL CATALANA-IBEROAMERICANA

És una associació de caràcter cultural i sense ànim de lucre que neix l’any 1995 a Vila-seca, on té el seu domicili social. ACCI té com a finalitat 

Difondre la cultura catalana i la iberoamericana. 

Facilitar el coneixement mutu d’artistes catalans i iberoamericans. 

Organitzar actes culturals i musicals oberts al públic. 

Contribuir a la difusió de la riquesa cultural de Catalunya. 

Contribuir a la difusió de la riquesa cultural d’Iberoamerica. 

Promocionar el bescanvi d’experiències entre els professors de música i cultura catalans i iberoamericans. 

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 

Cicle de música catalana-iberoamericana. 

Organització d’actes per difondre, donar a conéixer i apropar: 

l’obra de compositors catalans de totes les èpoques, prioritzant els contemporanis 

la cultura de països latinoamericans. 

L’àmbit d’activitat principal de l’entitat l’assenyala el domicili social. No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altre referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l’associació. 

La trajectòria dels darrers anys així com la càlida rebuda que tenen els artistes ens estimula a presentar noves propostes que combinen obres de nova creació catalana i iberoamericana, incloent-hi música clàssica de tots els estils i èpoques.